Smluvní Podmínky

Obecné podmínky

1.1.  Tyto podmínky platí při uzavírání smlouvy o pronájmu rekreačního domu, lodi a/nebo doplňkových služeb mezi nájemci a Hindrum Fjordsenter.

1. 2.  Informace na webových stránkách www.hindrumfjordsenter.no a v dalších marketingových materiálech společnosti Hindrum Fjordsenter a ve formuláři cestovních dokladů spolu s podmínkami smlouvy, smluvními podmínkami mezi společností Hindrum Fjordsenter a nájemcem. V případě rozporu budou tyto podmínky smlouvy předcházet informacím v jiných dokumentech. Hindrum Fjordsenter nezaručuje informace poskytnuté třetími stranami.

1.3.  Smlouva je mezi stranami závazná, jakmile nájemce obdrží potvrzení rezervace.

 

2. Platba

2.1.  Při rezervaci je první splátka 25 % z celkové ceny a je splatná 14 dní po závazné dohodě. Druhá splátka ve výši 75 % z celkové ceny je splatná 30 dní před začátkem doby pronájmu a musí být doručena Hindrum Fjordsenter nejpozději do této doby.

2.2. Pokud je rezervace provedena 29 dní před začátkem doby pronájmu nebo později, je celková cena služby splatná ihned po uzavření závazné dohody.

2.3.  Pokud nebudou dodrženy platební podmínky v bodech 2.1 a 2.2, bude to považováno za porušení smlouvy a opravňuje společnost Hindrum Fjordsenter k ukončení smlouvy. Hindrum Fjordsenter se pokusí informovat nájemce před ukončením smlouvy. Platební povinnosti nájemce se řídí bodem 4. Storno.

2.4.  Na platby kreditní kartou se může vztahovat další platba. Tato částka pokrývá dodatečné náklady spojené s transakcemi kreditní kartou. Za určitých okolností vám mohou být účtovány dodatečné poplatky ze strany vydavatele vaší karty. Otázky související s těmito poplatky je třeba směřovat na vydavatele karty.

 

3. Změnit

3.1.  Za předpokladu, že před příjezdem zbývá alespoň 56 dní a že jsou dostupné možnosti rezervace, má nájemce právo rezervaci změnit. Změny nemohou snížit částku pronájmu a změna musí být v rámci stejného roku a místa určení jako původní rezervace. Poplatek za změnu je 300 NOK.

 

4. Zrušení

4.1.  Písemné zrušení musí být učiněno a je platné ode dne, kdy jej společnost Hindrum Fjordsenter obdržela.

4.2. Za zrušení se účtují následující poplatky:

4.2.1.  Při zrušení 50 a více dní před obdobím pronájmu platí nájemce storno poplatek ve výši 25 % z celkové ceny.

4.2.2.  Při zrušení 49-35 dní před nájmem zaplatí nájemce storno poplatek ve výši 30 % z celkové ceny.

4.2.3.  Při zrušení 34–20 před začátkem pronájmu platí nájemce storno poplatek ve výši 50 % z celkové ceny.

4.2.4.  Při zrušení 19-8 dní před dobou pronájmu nájemce zaplatí storno poplatek ve výši 80 % z celkové ceny.

4.2.5.  Při zrušení 7 dní před dobou pronájmu do začátku doby pronájmu platí nájemce storno poplatek ve výši 90 % z celkové ceny.

4.3.  Pokud je nájemce schopen přimět jinou osobu, aby převzala pronájem na stejnou dobu a za stejnou cenu, může být tato osoba přijata písemně Hindrum Fjordsenter. Na tuto osobu lze nájem převést za poplatek 500 NOK. Totéž platí pro smlouvy o dalších službách přímo nabízené společností Hindrum Fjordsenter. Hindrum Fjordsenter to může odmítnout, pokud náhradní nájemce není vhodný nebo je jeho účast v rozporu s právními ustanoveními nebo regulačními opatřeními. Náhradní nájemce a původní nájemce jsou společně a nerozdílně odpovědní společnosti Hindrum Fjordsenter za cenu zájezdu a případné dodatečné náklady vzniklé v důsledku uzavření smlouvy třetí stranou.

4.4.  Nájemce si musí osobně sjednat platné cestovní pojištění a/nebo pojištění storna, které pokryje veškeré náklady v důsledku nemoci nebo jiných okolností bránících nájemci využívat rezervované rekreační domy, lodě a/nebo Doplňkové služby. Osobám s bydlištěm v Norsku se doporučuje, aby si zakoupili cestovní pojištění a pojištění zrušení rezervace prostřednictvím Gouda.no 

Osobám žijícím v zemích EU / EHP se doporučuje vzít si na cestu kromě cestovního pojištění také Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC). V případě zrušení pobytu musí být samotné zrušení oznámeno Hindrum Fjordsenter, přičemž případný nárok na finanční kompenzaci by měl být adresován insu.závodní společnost.

 

5. Odpovědnost nájemce

5.1. Nájemce je povinen zacházet s rekreačním domem s vybavením, čluny a jakýmkoli jiným materiálem pronajatým nájemcem řádně. Rekreační dům, loď a jakýkoli jiný materiál pronajatý nájemcem musí být vrácen ve stejném stavu jako při pronájmu.

5.2. Nájemce se zavazuje opustit rekreační dům vyklizený. Závěrečný úklid je sice zahrnut v ceně, ale to nezbavuje nájemce povinnosti naaranžování nádobí, vysypání ledniček, vysypání odpadků a úklid v domě a okolí před odjezdem.

5.3.  Nájemce se zavazuje nahradit veškeré škody na majetku, rekreačním domě s příslušenstvím, čluny, motory, nářadí, vybavení atd. a má obdobnou odpovědnost za takové škody způsobené osobami podílejícími se na pronájmu. nebo kterým nájemce jinak umožní přístup k nemovitosti.

5.4.  Nájemce musí při příjezdu zaplatit zálohu ve výši 2 000 NOK (přibližně 200 EUR) za každou loď. Kauce je nájemci vrácena, když nájemce vrátí loď v dohodnutém stavu.

5.5. Je odpovědností nájemce, aby vlastnil správné certifikáty v souladu s norskými zákony, aby mohl provozovat loď. Je povinností nájemce seznámit se s norským zákonem o turistickém rybolovu v Norsku. Přečtěte si více na www.fiskeridir.no nebo www.hindrumfjordsenter.no s předpisy pro zahraniční rybářské turisty.

 

6. Čas příjezdu a odjezdu 

6.1.  Čas příjezdu je 16:00, čas odjezdu je 10:00, pokud není na www.hindrumfjordsenter.no nebo v cestovních dokladech uvedeno jinak. Při příjezdu mezi 23:00 a 7:00 může být nájemci při příjezdu účtován poplatek ve výši 600 NOK.

 

7. Nedostatek a stížnost

7.1.  Veškeré stížnosti musí být oznámeny společnosti Hindrum Fjordsenter okamžitě, nejpozději však do 48 hodin od začátku doby pronájmu nebo zjištění poškození/závady a nejpozději do konce pronájmu. Pokud poškození/vada není nebo nemůže být odstraněna ihned, musí být písemná reklamace zaslána společnosti Hindrum Fjordsenter nejpozději do 30 dnů po skončení doby pronájmu. Hindrum Fjordsenter je povinen odpovědět nájemci do 6 týdnů po obdržení stížnosti.

7.2. O nedostatek se jedná, jestliže se rekreační objekt odchyluje od toho, co je sjednáno nebo předpokládáno ve smlouvě, a to nikoli vinou nájemce nebo okolností na jeho straně. Odchylky od smlouvy se však nepovažují za nedostatky, pokud jsou nepodstatné nebo jsou takového druhu, že s jejich výskytem musí zákazník čas od času počítat. Totéž platí pro odchylky v přírodních podmínkách, o kterých Hindrum Fjordsenter neměl ani neměl vědět nebo nad nimi mít nadvládu.

7.3.  Je třeba očekávat určitý rozdíl v kvalitě, vlastnostech atd. mezi různými rekreačními domy nebo loděmi. Je třeba očekávat určité rozdíly mezi vyobrazenými rekreačními domy nebo loděmi v marketingových materiálech a rekreačním domem nebo lodí, kterou nájemce skutečně získal. Takové rozdíly nepředstavují nedostatek. Skutečnost, že jiní nájemci mají rekreační dům nebo loď jiné kvality, vlastností atd. než nájemcův rekreační dům nebo loď, nepředstavuje nedostatek nájemcova rekreačního domu nebo lodi.

7.4. Nájemce se zavazuje, že bude pomáhat předcházet zhoršování poškození, vadám a chybám a pomáhat udržovat ztráty Hindrum Fjordsenter na co nejnižší úrovni. Společnost Hindrum Fjordsenter bude mít přiměřenou dobu na opravu nebo nápravu jakéhokoli poškození nebo závady.

7.5.  Hindrum Fjordsenter si vyhrazuje právo, pokud je to možné, napravit jakékoli poškození nebo závadu přemístěním nájemce do jiného rekreačního domu nebo lodi podobné ceny a kvality.

7.6.  Odpovědnost společnosti Hindrum Fjordsenter pokrývá pouze přímé finanční ztráty. Společnost Hindrum Fjordsenter nemůže být zodpovědná za nepřímé ztráty (následné škody) nebo nefinanční škody (nehmotné škody). Za ztrátu nebo škodu způsobenou vlastní nedbalostí nebo okolnostmi nájemce nelze požadovat náhradu.

 

8. Odpovědnost Hindrum Fjordsenter

8.1.  Hindrum Fjordsenter nemůže nést odpovědnost za ztráty vzniklé v důsledku krádeže nebo jiných vnějších vlivů ovlivňujících soukromé věci nájemce atd.

 

9. Vyšší moc (okolnosti, které nelze ovlivnit)

9.1.  Pokud je provedení pronájmu ztíženo nebo znemožněno v důsledku okolností vyšší moci, jako je válka, přírodní katastrofy a katastrofy znečištění, epidemie, uzavřené hranice, trsouvisející podmínky, zpoždění v obchodování s měnou, stávky, výluka a podobné podmínky, které nebylo možné předvídat při uzavírání nájemní smlouvy, může společnost Hindrum Fjordsenter smlouvu zrušit. Hindrum Fjordsenter nemůže nést odpovědnost za jakékoli ztráty vyplývající z takového zrušení. Společnost Hindrum Fjordsenter je povinna přijmout nezbytná opatření, pokud smlouva zahrnuje zpáteční cestu, aby zajistila, že se nájemce vrátí domů. O dodatečné náklady na takovou zpáteční cestu se rovným dílem podělí Hindrum Fjordsenter a nájemce. Ve všech ostatních případech hradí vícenáklady nájemce.

 

10. Další podmínky

10.1.  Rezervace na typografické chyby se provádějí na webových stránkách, katalozích a dalších marketingových materiálech společnosti Hindrum Fjordsenter. Hindrum Fjordsenter nenese finanční odpovědnost za žádné tiskové chyby nebo jiné nevědomé dezinformace, které poškodí nájemce.

cropped-cropped-Shutterstock-gradient-luted-scaled-1.webp