Generelle
Avtalevilkår

1.  Generelt

1.1.   Disse avtalebetingelser gjelder ved inngåelse av avtale om leie av feriehus, båt og / eller tilleggstjenester mellom leietaker, og Hindrum Fjordsenter.

1. 2.  Informasjon på nettsiden www.hindrumfjordsenter.no, og i annet markedsføringsmateriell fra Hindrum Fjordsenter og i reisedokumentene danner sammen med avtale-betingelsene, avtaleforholdet mellom Hindrum Fjordsenter og leietaker. Bestemmelser i disse avtale-betingelsene skal gå foran informasjon i andre dokumenter ved motstrid. Hindrum Fjordsenter innestår ikke for opplysninger gitt av tredjepart.

1.3.  Avtalen er bindende mellom partene når leietaker har mottatt en bekreftelse på bestillingen.

 

2.  Betaling

2.1.  Ved bestilling forfaller første rate på 25 % av samlet pris til betaling 14 dager etter at bindende avtale er inngått. Andre rate på 75 % av samlet pris forfaller til betaling 30 dager før leieperiodens start, og skal være Hindrum Fjordsenter i hende senest på dette tidspunktet.

2.2.  Ved bestilling 29 dager før leieperiodens start eller senere forfaller den samlede prisen for tjenesten til betaling umiddelbart etter at bindende avtale er inngått.

2.3.  Dersom betalingsbetingelsene i punkt 2.1 og 2.2 ikke overholdes, vil dette betraktes vesentlig mislighold, og berettige Hindrum Fjordsenter til å heve den inngåtte avtalen. Hindrum Fjordsenter vil forsøke å varsle leietaker før avtalen heves. Leietakers betalingsforpliktelse reguleres av punkt 4. Avbestilling.

2.4.  En tilleggs kostnad kan gjelde for betaling gjort med kredittkort. Dette beløpet dekker de ekstra kostnader forbundet med kredittkort-transaksjoner. Under visse omstendigheter kan du være underlagt ytterligere gebyr pålagt av din kortutsteder. Spørsmål knyttet til slike gebyr må rettes til kortutsteder.

 

3.  Endring

3.1.  Forutsatt at det er minst 56 dager igjen til ankomst, og at det finnes tilgjengelige bestillings-alternativer, har leietaker rett til å endre bestillingen. Endringer kan ikke medføre at leiebeløpet blir mindre, og endringen må være i samme år og reisemål som den opprinnelige bestillingen. Gebyr per endring utgjør NOK 300.

 

4.  Avbestilling

4.1.  Avbestilling må skje skriftlig, og gjelder fra den dagen den er Hindrum Fjordsenter i hende.

4.2. Ved avbestilling kreves følgende gebyrer:

4.2.1. Ved avbestilling inntil 50 dager før leieperiodens start, betaler leietaker et avbestillingsgebyr på 25 % av den samlede prisen leietaker skal betale.

4.2.2. Ved avbestilling i perioden fra 49-35 dager før leieperiodens start, betaler leietaker et avbestillingsgebyr på 30 % av den samlede prisen leietaker skal betale.

4.2.3. Ved avbestilling i perioden fra 34-20 dager før leieperiodens start, betaler leietaker et avbestillingsgebyr på 50 % av den samlede prisen leietaker skal betale.

4.2.4. Ved avbestilling i perioden fra 19-8 dager før leieperiodens start, betaler leietaker et avbestillingsgebyr på 80 % av den samlede prisen leietaker skal betale.

4.2.5. Ved avbestilling i perioden fra 7 dager før leieperiodens start frem til leieperiodens start, betaler leietaker et avbestillingsgebyr på 90 % av den samlede prisen leietaker skal betale.

4.3.  Dersom leietaker kan få en annen person til å overta leieavtalen i samme tidsrom og til samme pris, og denne personen skriftlig aksepteres av Hindrum Fjordsenter, kan leieavtalen overdras til denne personen mot et gebyr på NOK 500. Det samme gjelder avtaler om tilleggstjenester direkte tilbydd av Hindrum Fjordsenter. Hindrum Fjordsenter kan avvise endring av reise-personell, dersom erstatnings-leietaker ikke er egnet for de spesielle reise-kravene eller hans / hennes deltakelse er imot lovbestemmelser eller regulatoriske tiltak. Erstatnings-leietaker og den opprinnelige leietaker er solidarisk ansvarlig ovenfor Hindrum Fjordsenter med hensyn til reise-prisen og alle tilleggskostnader som oppstår som følge av at en tredjepart inngår kontrakten.

4.4.  Leietaker må selv ordne med reiseforsikring og / eller avbestillingsforsikring som dekker eventuelle kostnader som følge av at sykdom eller andre omstendigheter gjør at leietaker ikke kan benytte bestilte feriehus, båt og / eller tilleggstjenester.
Personer bosatt i Norge anbefales å kjøpe reise- og avbestillingsforsikring av Gouda.no

Personer som bor i et EU/EØS-land anbefales å medbringe Europeisk Helsetrygdkort (EHIC) på reisen i tillegg til reiseforsikringen.
Ved en eventuell avbestilling av oppholdet, skal selve avbestillingen meddeles Hindrum Fjordsenter, mens et eventuelt krav om økonomisk kompensasjon skal rettes til forsikringsselskapet.

 

5.  Leietakers ansvar

5.1.  Leietaker skal behandle feriehuset med inventar, båter, og alt annet materiell som overlates leietaker, forsvarlig. Feriehuset, båten og alt annet materiell som overlates leietaker skal tilbakeleveres i samme stand som ved overtakelse.

5.2.  Leietaker forplikter seg til å forlate feriehuset ryddet. Selv om slutt-rengjøring er inkludert i prisen, fritar ikke dette leietaker fra å ordne oppvask, tømme kjøleskap, tømme søppel samt rydde i og rundt feriehuset før avreise.

5.3.  Leietaker plikter å erstatte eventuelle skader som forvoldes på eiendom, bosted med inventar, båter, motorer, redskap, utstyr m.m. og har et tilsvarende ansvar for slike skader forvoldt av personer som deltar i leien eller som leietaker på annen måte gir adgang til eiendommen.

5.4.  Leietaker skal betale et depositum ved ankomst tilsvarende et beløp på NOK 2000 (ca. € 200) per båt. Depositumet betales tilbake til leietaker når leietaker leverer tilbake båten i avtalt stand.

5.5.  Det er leietakers ansvar å inneha de riktige sertifiseringer i henhold til Norsk Lov for å kunne føre en båt.
Det er leietakers ansvar å sette seg inn i Norsk Lov vedrørende turistfiske i Norge. Les mere på www.fiskeridir.no eller www.hindrumfjordsenter.no for forskrifter om turistfiske i Norge.

 

6.  Ankomst- og avreise-tid

6.1.  Ankomst-tidspunkt er 16:00, avreise-tidspunkt er 10:00, hvis ikke annet er beskrevet på www.hindrumfjordsenter.no eller oppgitt i reisedokumentene. Dersom ankomst er mellom 23:00 og 07:00 kan leietaker avkreves et gebyr på NOK 600 ved ankomst på feriestedet.

 

7.  Mangel og reklamasjon

7.1.  Eventuell reklamasjon må meddeles Hindrum Fjordsenter umiddelbart, og senest innen 48 timer fra leieperiodens start eller oppdagelsen av skaden/ mangelen, og uansett før avslutningen av leieforholdet. Dersom skaden/ mangelen ikke blir eller kan rettes på stedet, skal skriftlig reklamasjon sendes Hindrum Fjordsenter innen 30 dager etter at leieperioden er avsluttet. Hindrum Fjordsenter plikter å svare leietaker innen 6 uker etter mottatt reklamasjon.

7.2.  Det foreligger en mangel dersom feriehuset avviker fra det som er avtalt eller forutsatt i avtalen, og dette ikke skyldes leietakeren eller forhold på hans side. Avvik fra det avtalte regnes likevel ikke som mangel dersom det er av mindre betydning, eller er av det slag kunden må regne med kan inntreffe fra tid til annen. Det samme gjelder avvik i naturgitte forhold som Hindrum Fjordsenter verken hadde eller burde ha kjennskap til eller herredømme over.

7.3.  Noe forskjell i kvalitet, utrustning etc. mellom de ulike feriehus eller båter må påregnes. Det må påregnes noe forskjell mellom avbildede feriehus eller båter i markedsføringsmateriell og det feriehus eller båt leietaker faktisk får tildelt. Slike forskjeller utgjør ikke en mangel. At andre leietakere har et feriehus eller båt med en annen kvalitet, beliggenhet, utrustning etc. enn leietakers feriehus eller båt utgjør ikke en mangel ved leietakers feriehus eller båt.

7.4.  Leietaker forplikter seg til å bidra til å unngå forverring av skader, mangler og feil, og medvirke til å holde tap så lave som mulig for Hindrum Fjordsenter. Hindrum Fjordsenter skal ha en rimelig frist til å rette eller utbedre en eventuell skade eller mangel.

7.5.  Hindrum Fjordsenter forbeholder seg retten til, om mulig å avhjelpe en eventuell skade eller mangel ved å omplassere leietaker til et annet feriehus eller båt av tilsvarende pris og kvalitet.

7.6.  Hindrum Fjordsenter erstatningsansvar omfatter kun direkte økonomisk tap. Hindrum Fjordsenter kan ikke holdes ansvarlig for indirekte tap (følge-skade) eller skade av ikke-økonomisk art (ideell skade). Erstatning kan ikke kreves for tap eller skade som skyldes leietakers egen forsømmelse eller forhold. 

 

8.  Hindrum Fjordsenter sitt ansvar

8.1.  Hindrum Fjordsenter kan ikke gjøres ansvarlig for tap som oppstår ved tyveri eller annen ytre påvirkning som tilstøter leietakers private eiendeler etc.

 

9. Force majeure ( omstendigheter utenfor ens kontroll)

9.1.  Dersom gjennomføringen av leieavtalen vanskelig- eller umuliggjøres som følge av force majeure omstendigheter, så som krig, natur- og forurensings-katastrofer, epidemier, stengte grenser, trafikale forhold, stans i valutahandelen, streik, lockout, og lignende forhold, som ikke kunne forutses ved inngåelsen av leieavtalen, kan Hindrum Fjordsenter annullere avtalen. Hindrum Fjordsenter kan ikke holdes ansvarlig for tap som oppstår som følge av slik annullering. Hindrum Fjordsenter er forpliktet til å ta de nødvendige tiltakene, hvis kontrakten omfatter returreise for å sikre at leietaker kommer hjem. Ekstrakostnadene for en slik returreise skal deles likt av Hindrum Fjordsenter og den reisende. I alle andre tilfeller vil ekstrakostnadene dekkes av leietaker.

 

10.  Øvrige bestemmelser

10.1.  Det tas forbehold om trykkfeil på Hindrum Fjordsenter sine nettsider, kataloger og annet markedsføringsmateriell. Hindrum Fjordsenter er ikke økonomisk ansvarlig for eventuelle trykkfeil eller annen ubevisst feilinformasjon som kommer leietaker til skade.

cropped-cropped-Shutterstock-gradient-luted-scaled-1.webp